GoedkoopGroepenKastVervangen.nl is onderdeel van Intelligent Solutions.
Ruim 15 jaar ervaring als erkend installateur.

We werken door heel Nederland

en we kunnen binnen 2 weken uitvoeren

06 - 27 87 90 11

Neem contact op

InstallQ keurmerk vertrouwde installateur

PRIVACYVERKLARING

INTELLIGENT SOLUTIONS – GOEDKOOPGROEPENKASTVERVANGEN.NL

Intelligent Solutions is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring 

Postadres: Delta 63-B, 6825 ML Arnhem
E-mailadres: info@goedkoopgroepenkastvervangen.nl
Telefoonnummer: 0639110311
KvK-nummer: 85186201
Btw-nummer: NL002370901B24

Functionaris Gegevensbescherming/Data Protection Officer: Adam Ghuss

Intelligent Solutions stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van persoonsgegevens op www.goedkoopgroepenkastvervangen.nl (hierna “de website”), en alle aan de website gerelateerde domeinen

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te gelden als persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op enig andere wijze met de website communiceert (hierna “de gebruiker”) Intelligent Solutions verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn

95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen Intelligent Solutions draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via: Het contactformulier op onze contactpagina.

Tevens kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via: Het contactformulier op onze contactpagina.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 18 september 2023.

1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Bij het gebruik van de website of diensten van Intelligent Solutions kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:
Voor- en achternaam;
bezorg- en woonadres, telefoonnummer, e-mailadres.

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
Voor de aflevering van bestelde producten;
Voor de uitvoering van bestelde diensten;
Ter beschikbaarstelling van aanbod die aansluiten bij interesses van de gebruiker.

In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heft de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende grondslag:
De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zin persoonsgegevens. (lid 1 sub a)
De gegeven toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker. (lid 1 sub b)
De verwerking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke. (lid 1 sub c)
De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen. (lid 1 sub d)
De verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
(lid 1 sub e)

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. (lid 1 sub f) De gerechtvaardigde belangen betreffen het volgende:
Om fraude te voorkomen:
Om de netwerk – en informatiebeveiliging van haar IT-systemen te waarborgen.

3. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens kunnen door Intelligent Solutions worden verstrekt aan derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de gegevens zin verzameld. De gegevens kunnen in opdracht van Intelligent Solutions worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:
Salarisadministratiekantoor, de Belastingdienst, Leveranciers, Technische dienstverleners,
Koeriersbedrijf DHL, Klantenservice.
Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Intelligent Solutions gegeven opdracht aan de ontvangers.

In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt Intelligent Solutions er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden bewaard.

Intelligent Solutions verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële doeleinden.

4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens worden door Intelligent Solutions net langer gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.

De bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan: 1 jaar.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten aanzien van Intelligent Solutions. De gebruiker kan zin verzoek tot de uitoefening van één of meer van zin rechten kenbaar maken aan Intelligent Solutions middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van Intelligent Solutions of van de Functionaris Gegevensbescherming.

Intelligent Solutions geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is. Intelligent Solutions geeft uiterlijk binnen en maand a het verzoek reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek. De reactie op het verzoek dient duidelijk te zin voor de gebruiker, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

a. Recht op informatie over de verwerkingen

De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg over de gegevensverwerking.

Middels deze privacyverklaring verstrekt Intelligent Solutions informatie over de bron van de gegevens, de gegevensontvangers), de doelstellingen, noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker.

b. Recht van inzage

De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zin persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien. Intelligent Solutions verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in en overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:
de doelstellingen voor de gegevensverwerking;
de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven;
de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;
het recht om een klacht in te dienen.

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zin verzamelde persoonsgegevens, wordt voordat inzage word gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door Intelligent Solutions.

Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden. De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm.

Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt. Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand a het verzoek aan de gebruiker verstrekt.

c. Recht op rectificatie

De gebruiker van de website heeft het recht om zin persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze niet accuraat zin.

Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker Intelligent Solutions opdragen zin persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

Intelligent Solutions brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Intelligent Solutions verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

d. Recht op gegevenswissing

De gebruiker van de website heeft het recht om zin verzamelde persoonsgegevens door Intelligent Solutions te laten wissen, indien sprake is van een van de in artikel 17, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

Tevens heeft de gebruiker het recht om ‘vergeten te worden’ indien Intelligent Solutions persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn gegevens.

Intelligent Solutions dient in dit geval de nodige maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te brengen dat de gebruiker zin persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen.

Er hoeft geen gehoor te worden gegeven van een verzoek tot uitwissing van persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor en van de in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.

 f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker van de website heeft het recht om zin persoonsgegevens te verkrijgen van Intelligent Solutions in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat Intelligent Solutions hem hierbij hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, heeft de gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch niet mogelijk is.

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Intelligent Solutions opgedragen is. De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

g. Recht van bezwaar

De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege zin specifieke situatie, tegen de verwerking van zin persoonsgegevens door Intelligent Solutions.

In bovenstaand geval zal Intelligent Solutions staken met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij Intelligent Solutions dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zin persoonsgegevens. Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

h. Klachtrecht

De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zin persoonsgegevens door Intelligent Solutions bi de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke wetgeving kunnen worden ingediend.

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit Persoonsgegevens kan gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.ni/.

6. HET GEBRUIK VAN COOKIES

Intelligent Solutions maakt gebruik van cookies.
Cookies zin kleine hoeveelheden data die op de browser van de gebruiker worden geplaatst op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, en bij een volgend bezoek van de gebruiker naar de server van de website teruggestuurd worden. Door het plaatsen van cookies kunnen gebruikers van elkaar worden onderscheiden en bi een nieuw bezoek aan de website kunnen de gebruikers worden herkend. Hierdoor kan het gebruik van de gebruiker van de website bijgehouden worden. Het plaatsen van cookies dient ter verbetering van de prestaties en het functioneren van de website.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies, kan geraadpleegd worden:
In de cookiebeleid van de website; onder het kopje ‘ cookieverklaring; onderaan de website. 

Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie ‘Voor het laatst gewijzigd’. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van het Platform, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het Privacybeleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.